Declaration de confidentialite

Het is voor Arriva van groot belang om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van onze reizigers en gebruikers van onze diensten en applicaties. In dit privacystatement lees je hoe wij persoonsgegevens verwerken, wanneer je een bezoek brengt aan en surft op onze website. Binnen de glimble website verwerken wij geen persoonsgegevens anders dan via cookies en wanneer je gebruik maakt van contact met de klantenservice. Deze privacyverklaring voor de glimble website heeft dan ook een beperkt toepassingsbereik.

Op de glimble website kun je informatie raadplegen over onze binnenkort te lanceren MaaS-dienstverlening. Bovendien kun je alvast je reizen plannen op de website. Onze klantenservice helpt je graag wanneer je vragen hebt. Daarvoor verwerkt zij in sommige gevallen persoonsgegevens die jij met jouw toestemming hebt verstrekt.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is Arriva Personenvervoer Nederland B.V. (Arriva).

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Deze privacy verklaring is van toepassing op iedereen die een bezoek brengt aan de glimble website. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens door middel van het plaatsen van cookies verwijzen wij je naar ons cookiebeleid

In het kader van de glimble website verwerkt Arriva voor het overige alleen persoonsgegevens die jij zelf aan ons verstrekt, wanneer je contact met ons hebt, bijvoorbeeld via de glimble klantenservice of je inschrijft voor een nieuwsbrief.

Welke persoonsgegevens verzamelen we? 

Dit is afhankelijk van de vraag die je aan ons stelt, of de informatie die je nodig hebt, 

Hieronder geven we kort aan welke persoonsgegevens we mogelijk verzamelen, verwerken en delen, om je van dienst te kunnen zijn. 

  • Voor- en achternaam
  • (Mobiele) telefoonnummer
  • E-mailadres

Op welke grondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Arriva verwerkt de in deze privacyverklaring beschreven persoonsgegevens alleen op basis van jouw toestemming. Wanneer je uit eigen beweging gegevens aan ons verstrekt, gaan wij ervan uit dat je toestemming aanwezig is. 

Arriva beroept zich voor de verwerking van persoonsgegevens bovendien op haar gerechtvaardigd (bedrijfs)belang
Onze gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: het optimaliseren, ontwikkelen en verbeteren van de glimble website (onder meer door het plaatsen en uitlezen van cookies) en de klantbeleving in de diverse kanalen, het uitvoeren van (statistisch) onderzoek, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, (markt)onderzoek naar en analyse van onze producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken en intern beheer.

Toestemming intrekken

Wanneer je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerkingen genoemd in dit privacy statement, kun je jouw toestemming altijd weer intrekken. Je kunt dit doen door contact met onze klantenservice op te nemen, via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Voor welke doeleinden verwerkt Arriva jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden.

Voor het behandelen van vragen, verzoeken, klachten of opmerkingen en het beslechten van geschillen. Bijvoorbeeld wanneer je contact met ons opneemt via onze klantenservice of via telefoon, e-mail, chat, social media, of contactformulieren. Ook kan correspondentie worden gebruikt ter evaluatie en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening alsmede ten behoeve van training, coaching en beoordelingsdoeleinden. Dergelijke berichten worden maximaal 6 maanden bewaard, tenzij je deze zelf eerder verwijdert. Toestemming en het gerechtvaardigd (bedrijfs)belang
Onderzoek en analyse om trends te ontdekken en, al dan niet op basis daarvan, nieuwe producten te ontwikkelen of verbeteringen door te voeren. Hiervoor kunnen wij jou ook vragen mee te werken aan enquêtes of (tevredenheids)onderzoeken, zodat de dienstverlening optimaal kan worden afgestemd op jouw behoeften. Onder onderzoeks- en analysedoeleinden kunnen zowel interne onderzoeken vallen (bijvoorbeeld voor procesverbetering, bezettingsgraad, planning en inzet van materieel, marktonderzoek of historische en statistische doeleinden) als externe onderzoeken Gerechtvaardigd (bedrijfs)belang
Het eventueel opnemen van telefoongesprekken ter verbetering van onze service of vanwege trainingsdoeleinden. Opnames worden maximaal gedurende 1 maand bewaard. Gerechtvaardigd bedrijfsbelang

 

Andere Arriva diensten

Arriva biedt naast glimble ook andere diensten aan. Het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens via deze dienstverlening valt onder het algemene privacy statement van Arriva, dat te vinden is op haar website.

Met wie delen wij gegevens?

Indien dit noodzakelijk is voor het gebruik van glimble, delen wij jouw persoonsgegevens met de volgende partijen:

  • IT- en softwareleveranciers, waaronder de ontwikkelaar van de glimble website en chat.
  • Callcenter. In het kader van ons klantcontact en klachtenafhandeling werken wij met een extern callcenter.
  • Externe dienstverleners. Voor zover dat nodig is in het kader van fraudepreventie, het afhandelen/behandelen of voorkomen van beveiligingsincidenten en fraude.
  • Andere partijen die betrokken zjin bij onze dienstverlening in het kader van glimble, waaronder adviseurs, accountants, banken en marketingbureaus.

In bepaalde gevallen worden jouw gegevens door deze partijen verwerkt in opdracht van ons (dit is bijvoorbeeld het geval bij de IT- en softwareleveranciers). Hierover hebben wij, waar nodig, afspraken gemaakt in een verwerkersovereenkomst, bijvoorbeeld over de beveiliging en het gescheiden bewaren van gegevens. Wij verkopen jouw gegevens niet aan derde partijen. Andere partijen, zoals adviseurs, verwerken jouw gegevens als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de AVG. Voor de wijze waarop deze partijen met jouw persoonsgegevens omgaan, kun je de eigen privacyverklaring van deze partijen bij ze opvragen, of raadplegen op hun website.

In sommige gevallen zijn wij (wettelijk) verplicht om bepaalde persoonsgegevens met derden te delen. Bijvoorbeeld als wij betrokken zijn bij een juridische procedure, een (wettelijke) verplichting moeten naleven, gehoor moeten geven aan een rechterlijke uitspraak of aan instructies van een verzekeraar of overheidsinstantie (zoals de Autoriteit Persoonsgegevens).

Wij geven je persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en maken ook geen gebruik van opslag van gegevens buiten de EER. 

Andere websites

Via de glimble website kun je links naar andere websites dan die van Arriva aantreffen. Arriva draagt geen verantwoordelijkheid voor hoe die externe partijen met je gegevens omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van die site die je bezoekt.

Hoe lang bewaart Arriva jouw gegevens?

Arriva bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Jouw gegevens worden op geaggregeerd niveau verzameld, wat betekent dat deze niet herleidbaar zijn tot een specifiek persoon, gedurende maximaal 1 jaar.

Wanneer je contact met ons opneemt met vragen, opmerkingen, of klachten via sociale media, bewaren wij jouw gegevens gedurende maximaal 6 maanden. Indien je telefonisch contact met ons opneemt en het gesprek is opgenomen, wordt dit gesprek gedurende maximaal 1 maand bewaard. 

Bewijs van de door jouw gegeven toestemmingen aan ons bewaren wij zolang wij de persoonsgegevens waarop jouw toestemming zit, nog verwerken. Op het moment dat wij jouw persoonsgegevens verwijderen, zullen wij ook de toestemmingsbewijzen verwijderen, tenzij wij deze nog nodig hebben om aan onze verantwoordingsverplichting onder de AVG te voldoen.

In bepaalde gevallen bewaren wij (bepaalde) persoonsgegevens langer, bijvoorbeeld wanneer dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil of juridische procedure), of wanneer wij moeten voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. Denk hierbij aan de fiscale bewaarplicht van 7 jaar. 

Voor meer informatie over de specifieke bewaartermijnen die wij hanteren ten aanzien van jouw persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt recht op inzage in jouw eigen persoonsgegevens. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kun je deze laten corrigeren. Ook heb je recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat je gegevens die Arriva verwerkt aan een andere partij kunt laten overdragen. Wil je je gegevens bij Arriva laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat je geen (financiële) verplichtingen meer hebt bij Arriva. Ook heb je het recht op (meer) informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kun je jouw recht op bezwaar tegen en beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens inroepen. 

Je kunt je rechten uitoefenen door ons een e-mail te sturen of contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Je kunt dit kosteloos doen, behalve als jouw verzoeken buitensporig zijn (bijvoorbeeld als je onnodig veel verzoeken bij ons indient). In dat geval mogen wij een kleine vergoeding vragen voor onze administratiekosten.

Wijzigingen

Arriva behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren je om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn. Indien Arriva een belangrijke wijziging doorvoert in de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via  onze website(s) en nieuwsbrieven.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over dit privacy statement of een klacht over de wijze waarop Arriva jouw gegevens verwerkt, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Hier kun je ook terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van jouw gegevens.

Arriva Personenvervoer Nederland B.V. 

Wanneer je van mening bent dat Arriva niet op de juiste wijze met jouw persoonsgegevens omgaat, dan kun je dit altijd bij ons aangeven. Ook kun je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.